زبان: مجارستانی

دانلود فیلم R.M.N. 2022

دانلود فیلم R.M.N. 2022 سانسور شده

تحلیلی بدون قضاوت از نیروهای محرک رفتار انسان در مواجهه با ناشناخته، نحوه درک ما از دیگری و نحوه ارتباط ما با آینده نگران کننده.